จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่อง Generator ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 KVA จำนวน 1 ชุด (สถานีผลิตน้ำบ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/27/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
23 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-29 14:16:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7