จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงระบบกรองพร้อมเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง ระบบผลิตขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. และจัดทำระบบสูบน้ำทิ้งจากสระพักตะกอนกลับมาผลิตใหม่ และระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านถ่อน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/25/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
17 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 ก.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-26 09:14:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7