จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/111/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 ก.พ. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
26 ก.พ. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ก.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-08 18:36:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 มี.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7