จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.4/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 11:03:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ต.ค. 2564 นายอรุณ แสงมณี