จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.13/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลด้านสูบน้ำดิบสถานีสูบน้ำบางบ่อ และสถานีสูบน้ำวัดขวัญสะอาด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.14/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.15/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานบุคคลตัดหญ้าบริเวณสถานีผลิตน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.29/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.27/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.28/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสถานีผลิตน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.31/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.26/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.33/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 9 สถานี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.30/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้่างเหมาเพื่อปฏิบัติงานของ กปภ.ในระบบผลิต กปภ.อร.025/63 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน (งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย) กปภ.บฉ.021/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดสถานี 4 สถานี กปภ.บฉ.024/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี (ครั้งที่ 2/63) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 09/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ครั้งที่ 2/63) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 10/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 คน ระยะเวลา 9 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 11/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลบริการตัดหญ้าและวัชพืชรอบสถานี 3 สถานี กปภ.บฉ.025/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ จำนวน 4 สถานี กปภ.บฉ.026/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างเหมาบริการช่วยพนักงานดูแลระบบผลิต สถานีผลิตน้ำพนมทวน กปภ.สาขาอู่ทอง 3/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน (งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้) กปภ.บฉ.022/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี จำนวน 15 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.027/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหน่วยบริการลำภูรา กปภ.สาขาห้วยยอด กปภ.ข.5/14/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ดิน (น.ส.3ก) เลขที่ 3139 เล่มที่ 32 ก หน้า 39 เลขที่ดิน 80 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/ 27 /2563 20 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมางานซ่อมสายไฟฟ้าเมนพร้อมยกท่อร้อยสายไฟฟ้าไปแพสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำคลองบึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ปข.4/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ ที่สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant พรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต (1 ม.ค.63-31 มี.ค.63) กปภ.สาขาภูเก็ต 7/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562