จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 3 เดือน กปภ.คญ.8/2563 27 ธ.ค. 2562 2 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 6,000,000 ลูกบาศก์เมตร 048/2563 25 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 1 ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 4,000,000 ลูกบาศก์เมตร 049/2563 25 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แกรนด์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริเวณซอย บ้านสวน-พระยาสัจจา 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กปภ.ชบ.05/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานปรับปรุงหลังคาอาคาร, ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.๑๐ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.ข.10/6/2563 17 ม.ค. 2563 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณริมบึงกำมะเชียร หมู่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช กปภ.ดบ1/2563 9 ม.ค. 2563 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาคลองใหญ่ งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 9 เดือน กปภ.คญ.9/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.13/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลด้านสูบน้ำดิบสถานีสูบน้ำบางบ่อ และสถานีสูบน้ำวัดขวัญสะอาด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.14/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานด้านรับเงินหน้าเคาน์เตอร์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง กปภ.บปก.15/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานบุคคลตัดหญ้าบริเวณสถานีผลิตน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.29/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.27/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.28/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสถานีผลิตน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.31/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.26/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.33/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 9 สถานี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.30/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาอรัญประเทศ โครงการจ้่างเหมาเพื่อปฏิบัติงานของ กปภ.ในระบบผลิต กปภ.อร.025/63 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานสำนักงาน (งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย) กปภ.บฉ.021/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดสถานี 4 สถานี กปภ.บฉ.024/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี (ครั้งที่ 2/63) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 09/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ครั้งที่ 2/63) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 10/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 คน ระยะเวลา 9 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 11/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมานิติบุคคลบริการตัดหญ้าและวัชพืชรอบสถานี 3 สถานี กปภ.บฉ.025/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ จำนวน 4 สถานี กปภ.บฉ.026/2563 27 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562