จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง บริเวณสะพานหนองมะจับ ตอน ยโสธร – บ.น้ำปลีก ตอน 1 กม.5 + 700 – 6 + 100 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กปภ.สาขายโสธร บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ กปภ.ข.8/11/2563 4 ม.ค. 2564 4 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 เช่าระบบ Mobile Plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ กปภ.ข.8/98/2563 22 ก.ย. 2563 4 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน กปภ.ส.มร.ที่ 2/2564 30 ธ.ค. 2563 30 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน 8,500 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง กปภ. สาขา ชม.(พ) 8/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 จัดซื้องานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก MM-01 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. สถานีจ่ายน้ำเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร กปภ.ข.4/16/2564 24 ธ.ค. 2563 24 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ยโสธร – อำนาจเจริญ ตอนยโสธร – บ้านน้ำปลีก (สะพานข้ามลำเซบาย) กปภ.สาขาอำนาจเจริญ (น.ป่าติ้ว) บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ กปภ.ข.8/9/2564 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร กปภ.สาขาอ้อมน้อย กปภ.สาขาสามพราน และ กปภ.สาขานครปฐม กปภ.ข.3/55/2564 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563
กองจัดหา ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2563 (ครั้งที่ 2) กจห.38/2563 7 เม.ย. 2563 17 ธ.ค. 2563
กองจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 2) กจห.80/2563 28 ก.ย. 2563 17 ธ.ค. 2563
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด กจห.49/2563 29 พ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค กจห.71/2563 18 ส.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563
กองจัดหา โครงการระบบคลาวด์คอนเฟอเรนซ์ (Cloud Conference) กจห.63/2563 17 ก.ค. 2563 16 ธ.ค. 2563
กองจัดหา โครงการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บและสื่อสารข้อมูลระบบ DMA (Smart logger) กจห.77/2563 10 ก.ย. 2563 16 ธ.ค. 2563
กองจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) อำเภอสุไหงโก-ลก - แว้ง - ตากใบ จังหวัดนราธิวาส กจห.91/2563 30 ก.ย. 2563 16 ธ.ค. 2563
กองจัดหา จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 20,749,230 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง กจห.15/2563 - 24/2563 รวม 10 สัญญา 25 ก.พ. 2563 15 ธ.ค. 2563
กองจัดหา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) กจห.51/2563 - 52/2563 รวม 2 สัญญา 2 มิ.ย. 2563 15 ธ.ค. 2563
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต อ.ธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ 3 กจห. 82/2563 24 ก.ย. 2563 15 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย กปภ.ข.3/50/2564 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อประปากีดขวางการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทาง ทางหลวงชนบท สาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 ภานในศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส กปภ.ข.5/16/2564 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำเลขที่ ป.บฉ.11130720121 ให้ นายนัฐพล ถิ่นปรีดา 462/80 ม.4 ต.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.017/2563 12 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนสุพรรณบุรี - มะขามล้ม ระหว่าง กม.2+350 ถึง กม.3+467 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/49/2564 9 ธ.ค. 2563 9 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยหนองขอน 2 ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.ฉช.8/64 7 ธ.ค. 2563 8 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข อท.3027 แยก ทล.334-บ้านอินทประมูล ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึึง 3+926 อ.เมือง,โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง กปภ.ข. 2/26/2564 7 ธ.ค. 2563 7 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 ซื้อเรือไฟเบอร์กลาส บรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 3 คน จำนวน 1 ลำ PO 3000288620 4 ธ.ค. 2563 4 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ จำนวน 715,275 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.5/15/2564 4 ธ.ค. 2563 4 ธ.ค. 2563