จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ 4) กปภ.ข.2/32/2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ ๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.ข.2/30/2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ 5) กปภ.ข.๒/33/2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานวางท่อส่งน้ำประปาจาก กปภ.สาขาสีคิ้ว ไปยัง กปภ.สาขาด่านขุนทด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่อำเภอด่านขุนทด อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กปภ.สาขาสีคิ้ว - ด่านขุนทด (ส่วนที่ ๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว กปภ.ข.๒/31/2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 2 งานก่อสร้างระบบแหล่งน้ำสำรองแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.๒/28/2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.20/2563 27 ธ.ค. 2562 15 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอู่ทอง งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance:PM) เครื่องจักรกลในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 7/2563 15 ม.ค. 2563 15 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองกะทะ กปภ.ข.4/14/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2563 กปภ.สาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/29/2563 13 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ สาย อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๓๔+๕๙๐ - กม.๔๗+๔๗๖ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/13/2563 13 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. และวางท่อเสริมแรงดันขนาด Dia ๓๑๕มม. (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) กปภ.ข.10/7/2563 4 ก.พ. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นส.หม๊ะกลือซง ปิ เลขที่ 21 หมู่ 7 ถนนระแงะมรรคา 26/1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กปภ.นธ.15/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเถอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/32/2563 10 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก งานย้ายแนวท่อที่ติดขัดการก่อสร้างของกรมทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงบหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0102 ตอนตาลเดี่ยว - ซับบอน ระหว่าง กม.13+500-กม.14+200 (ขาเข้า กทม.) มล 9/2563 15 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้านนายสมาน อยู่คง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.5/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/34/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ กปภ.ข.6/35/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ กปภ.ข.6/36/2563 14 ม.ค. 2563 14 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หจก.ก่อการดี คอนสตรัคชั่น โครงการหมู่บ้านเพอร์เฟคทาวน์ ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กปภ.อด.10/2563 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางคล้า งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก สถานีจ่ายน้ำคลองนา ขนาด 300 มม. กปภ.บบค.24/2563 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 2/2563 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2563 บจก.สกลโฮม พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร กปภ.ข.7/14/2563 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายสงวนวงษ์ หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 7/2563 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี หมู่ที่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กปภ.อด.9/2563 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองไผ่ งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำขนาด ¾ ของ นางฉวี ถวิลถึง บ้านเลขที่ 556 หมู่ 7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน กปภ.สาขา นผ.จ2/2563 15 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563