จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสองห้อง ม.7 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย กปภ.ข.6/59/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายบ้านสระน้อย- บ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/63/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่ริม งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.กาญจน์กนกพร็อพเพอร์ตี้ หมู้บ้านกาญจน์กนกทาวน์ 2 หลังแมคโครแม่ริม เฟส 11 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ส.มร.2/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมารื้อถอนตรวจเช็คความเสียหายเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ รหัส RTM 05 และ 06 BT การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขา ชม.(พ) 32/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ดอนแก้ว 999 คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการดอนแก้ววิลเลจ 11 (เฟส 3) ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 31/2562 28 ธ.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.ข.10/17/2562 29 ม.ค. 2562 28 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักเพื่อรองรับระบบ DMA กปภ.สาขาชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาชะอวด กปภ.ข.4/29/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยเทศบาล 2 - ถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม กปภ.ข.4/28/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (คุ้มหลังโรงเรียน) บ้านโคกก่อง หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.ข.6/56/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนบ่อ หมู่ 4,12 และ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/52/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบัวคำ หมู่ 2 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) กปภ.ข.6/54/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงประเสริฐ หมู่ 9,10 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) กปภ.ข.6/55/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) กปภ.ข.6/53/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/51/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ CP พระตำหนัก ปพย.28/62 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางสาวบุปผา ไตรสิงห์สม 53/45 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.4/62 ปพย.29/62 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพย์มณฑล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการทิพย์มณฑล 2 (เฟส 2) ถ.สันทรายสายเก่า ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 29/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นางแสงจันทร์ เกตุทอง โฉนดเลขที่ 99346 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	 กปภ. สาขา ชม.(พ) 30/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการกาญจน์กนก 20 (เฟส 4) โฉนดเลขที่ 37520 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 28/2562 27 ธ.ค. 2561 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) วางท่อประปาให้กับ นายธัชพล ประคัลภากร โฉนดเลขที่ 131243 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 26/2562 26 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ นายบุญฤทธิ์ คำปัน โฉนดเลขที่ 13192 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กปภ. สาขา ชม.(พ) 27/2562 26 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 5 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.ข.5/14/2562 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๒, ๑๔ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.๒/44/2562 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 2/2562 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.รตินันท์ เรียลเอสเตท บริเวณ โครงการหมู่บ้าน บี.เค.ลัคกี้โฮม 4 (ตอน 3) หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.14/2562 25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561