จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาท่ามะกา กปภ.ข.3/67/2563 7 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.กาบเชิง กปภ.ข.8/85/2563 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.บัวเชด กปภ.ข.8/86/2563 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/114/2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร กปภ.บฉ.064/2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานวางท่อเพื่อประสานท่อน้ำดิบเดิมจากห้วยกระทิงกับท่อน้ำดิบเดิมลงสระหนองตาเสก ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ กปภ.ข.8/87/2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ นางสมหวัง วงศ์วิจิตรกุล สถานที่ติดตั้งชั่วคราว ม.5 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ คำร้องเลขที่ QR1061/630000155 กปภ.สข.บผ./7/2563 8 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช กปภ.ข.4/52/2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ กปภ.ข.8/83/2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาเดชอุดม (น.นาส่วง) ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.ข.8/82/2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ส.มร.10/2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เคซีแกรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา อย.15/2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 9/2563 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองแค งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาหนองแค กปภ.สาขาหนองแค 14/2563 5 พ.ค. 2563 6 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานปรับปรุงท่อส่งน้ำจากหน่วยบริการท่าฉาง กปภ.สาชาไชยา ถนนสาย 4112 ตอนไชยา-พุนพิน ที่ กม.61+000 ถึง กม.63+000 (ขวาทาง) ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา กปภ.ข.4/47/2563 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง กปภ.บฉ.065/2563 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการปรับปรุงท่อสะพานเขาแรด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 34/2563 30 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ จ้างเหมางานขุดลอกและขุดร่องชักน้ำ ปริมาตร 1,050 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มความจุดอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า เนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าท่อทางดูดและตื้นเขิน 263-1/63 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา บริเวณบ้านกระบกคู่ หมู่ที่ 18 (ซอย1และกลุ่มกระบกคู่) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.พค.55/2563 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสะเดา งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายปรมินทร์ แซ่ลิ่ม บริเวณถนนประชาบำรุง ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.สด.12/2563 5 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อกีดขวางก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอนย่านซื่อ - ตำมะลัง กปภ.สาขาสตูล กปภ.ข.5/25/2563 4 ก.พ. 2563 4 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 12/1 และ 12/3 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 31/2563 23 เม.ย. 2563 1 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง ทรายกรองและซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ กปภ.สขบณ.07/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อทางดูดทางส่งชั่วคราว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำดิบบึงหนองบัว แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาชุมแพ กปภ.ข.6/79/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางสาวณฤดี คุ้มทรัพย์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 425 ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.060/2563 30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563