จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3423 สายสมุทรสาคร – ต.โคกขาม ระหว่าง กม.0+200-กม.7+137 กปภ.สาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/180/2562 16 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาท่ามะกา งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านปิ่นทอง ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กปภ.ทมก.10/2562 19 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาปักธงชัย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ อบต.งิ้ว บริเวณจากบ้านนางเฉลียว ถึง บ้านนางนัชชา หมู่ 6 บ้านไร่-เพลิงหลง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 16/2562 19 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาบ้านหนองบัว หมู่๕ ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 16/2562 20 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช จ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านมีคุณ (Fund๑) หมู่ ๑ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ดบ.1/2562 24 ม.ค. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 ก่อสร้างเสา คสล.รับท่อและวางท่อเมนจ่ายน้ำ S ขนาด 300 มม. บริเวณทางขึ้นภูพานน้อย กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 3/2562 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.23/2562 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 ซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ กปภ.ข.4/80/2562 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช จ้างงานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณรอบเขานมนางลูกใต้ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ดบ.3/2562 5 ก.พ. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายตระกูล ภัควณิชย์ 129/33 ม.10 ถ.ข้างโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.52/2562 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง กปภ.ข.2/116/2562 11 มิ.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำท่าเรือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ กปภ.ข.2/112/2562 6 มิ.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่่องสูบน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้น (กระสอบทราย) คลองเจ๊ะตรา-บางเหนียวดำ เร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/79/2562 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานติดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายปิยวัฒน์ รัชตะสิทธิเวทย์ 183/8 หมู่ที่ 2 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 19/2562 12 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท ดรีมไฮ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง กปภ.ข.2/90/2562 15 พ.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำคลอง ๑๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี กปภ.ข.2/120/2562 17 มิ.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำพระนครศรีอยุธยา ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.2/117/2562 12 มิ.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำบางไทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.2/103/2562 31 พ.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำคลองอนุศาสนันท์ อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท กปภ.ข.2/135/2562 27 มิ.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้า ซ.28 (วัดบ้านอ้อ) ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ กปภ.ข.2/147/2562 18 ก.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 8 งานวางท่อเสริมแรงดัน HDPE ขนาด 160 มม. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กปภ.ข.8/84/2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน บริเวณถนนไปวัดเวฬุวันสันติสุข บ้านผือ ม.19 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี กปภ.สาขากุมภวาปี/6/2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาอุดรธานี วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำนางสมจิต บุญปัญญาประดิษฐ์ 120 ม.13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี กปภ.อด.21/2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำโรงพยาบาลพุทธชินราช บริเวณบึงแก่งใหญ่ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขาพิษณุโลก) กปภ.ข.10/58/2562 20 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลปะโค บริเวณบ้านบุงหมากลาน-บ้านป่าหวาย ม.5 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กปภ.สาขากุมภวาปี/4/2562 10 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562