จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 7 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่อง Generator ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 KVA จำนวน 1 ชุด (สถานีผลิตน้ำบ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/27/2564 22 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด ๘๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๒๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๔๐ ม.ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (น.นาแก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/28/2564 22 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนตะนาวศรี ฝั่งตรงข้ามสถานีจ่ายน้ำประปาสวนผึ้ง ม.1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/132/2564 25 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อน้ำดิบหลบโครงการก่อสร้างสาย ต.มาบตาพุด-อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.ข.1/074/2564 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ขนาด ๑ นิ้ว สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณ ม.๓ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ.ข.2-อย./18/2564 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงกม.1+119.007 – กม.5+000.000 LT.และกม.1+225.000 – กม.5+000.000 RT. (SPUR LINE) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3163/2564 29 เม.ย. 2564 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลและน้ำกร่อย เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี กปภ.ข.1/073/2564 29 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงระบบกรองพร้อมเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง ระบบผลิตขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. และจัดทำระบบสูบน้ำทิ้งจากสระพักตะกอนกลับมาผลิตใหม่ และระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านถ่อน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/25/2564 16 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีระบบผลิตขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. (ส.ห้วยเหล่ายาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/26/2564 16 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานซื้ออุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC กปภ.สาขาพัทลุง 57/64 26 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคุรุมิตร ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/148 /2564 19 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร สัญญาจ้างก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์พักพิงชั่วคราว หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 18/2564 25 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งานรื้อเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ กปภ.สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) (สถานีสูบน้ำแรงต่ำห้วยหลวง ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/130/2564 16 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณสถานีผลิตน้ำปลักแรตถึงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ตำบลปลักแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง กปภ.ข.3/150/2564 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ ตำบลวังมะนาว ถึงถนนเพชรเกษม ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/152/2564 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ที่กม.280+149 ด้านซ้ายทาง(สะพานแม่น้ำกุยบุรี) ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/153/2564 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย งานย้ายแนวท่อออกจากเขตที่ดิน นางมัณฑนา มีเดช โฉนดเลขที่ 12489 เลขที่ดิน 10 ระวาง 4927I0640-2(1/2000) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.4-กส./7/2564 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/160/2564 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ก้นอ่าว ๑/๑ (บ้านตาจีบ) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.ข.๑-ปปส./๑๑/๒๕๖๔ 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอย ศาลาสังกะสี ๕ (ฝั่งขวา) ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.ข.๑-ปปส./๑๒/๒๕๖๔ 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ก่อสร้างโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/162/2564 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่ อำเภอสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง ตำบลบางเสร่(บางส่วน) กปภ.ข.1-บฉ./094/2564 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพนมสารคาม จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พค./29/2564 25 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาอู่ทอง จ้างเหมาวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านดอนยายก่อย บริเวณบ้านนางวิลัย พันธ์แตง ถึง บริเวณบ้านนายวิทยา เจียมประเสริฐ ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กปภ.สาขาอู่ทอง 10/2564 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนทางเข้าวัดยายดา ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาระยอง กปภ.ข.1/068/2564 23 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564