จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อม/เปลี่ยนท่อบริการ หมู่บ้านศรีบุรินทร์ ซ.3 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 15/63 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายภิญโญ บัวศรีแก้ว บ้านเลขที่ 129/10 ถ.คูหาเหนือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 16/63 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟท์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 27/2563 26 ก.พ. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ(โดยโอนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน/โหลดเหมาะสมกับการใช้งานนำมาติดตั้ง) กปภ.ข.4/29/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด 200 มม. ความยาว 3.00 ม. พร้อมหน้าจานหัวท้าย จำนวน 4 ท่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ค่ายพระยอดเมืองขวาง) กปภ.ข.7/76/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด 200 มม. ความยาว 5.00 ม. พร้อมหน้าจานหัวท้าย จำนวน 4 ท่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง (แม่ข่าย) กปภ.ข.7/75/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด 200 มม. ความยาว 4.00 ม. พร้อมหน้าจานหัวท้าย จำนวน 2 ท่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย(แม่ข่าย) กปภ.ข.7/77/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาท่ออ่อนสแตนเลส ขนาด 200 มม. ความยาว 4.00 ม. พร้อมหน้าจานหัวท้าย จำนวน 2 ท่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) กปภ.ข.7/78/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บริษัท ศรุตา ๒๐๑๕ จำกัด บริเวณโครงการหมู่บ้านศรุตาในไร่ (เฟส ๓) ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง กปภ.สข.ปปส.22/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ บริเวณถนนตะเคียนงาม หมู่ ๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.สข.ปปส.23/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 420 และ ถนนสาย 440 บ้านสะบ้าย้อย ม. 4 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.22/2563 9 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2563 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ขนาด 75 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.7/81/2563 11 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท สมบูรณ์สุข เพลส จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 29503,29504,29505,18959 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.041/2563 11 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางสาวทิพวัลย์ สุขใจ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 54514 ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.042/2563 11 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายประวิน ศรีลาการณ์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 20553 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.043/2563 11 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) กปภ.ข.7/27/2563 4 ก.พ. 2563 10 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๒๒๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๓๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๒ ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (โรงกรองทรายขาว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/40/2563 5 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๓๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แรงสูงดงเมือง) ,เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด ๒๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน ๒ ชุด, เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ๒ กก./ชม. จำนวน ๒ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/41/2563 5 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจาก แม่น้ำป่าสักและบึงหนองนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (กปภ. สาขาเพชรบูรณ์) กปภ.ข.10/14/2563 10 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสะเดา งานซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาสะเดา กปภ.สด.7/2563 10 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังตามไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 107/63 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคล้อ) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร กปภ.ข.10/9/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานเจาะบ่อบาดาล หน่วยบริการน้ำพุ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (กปภ.สาขาอุทัยธานี) กปภ.ข.10/12/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานงานขุดเจาะบ่อบาดาลสถานี ผลิตน้ำบ้านสวน ๑ และบ้านสวน ๒ อ.เมือง จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.ข.10/13/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานขุดเจาะบ่อบาดาล สถานีผลิตน้ำวังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาศรีสำโรง) กปภ.ข.10/10/2563 9 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563