จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาเพชรบุรี กปภ.ข.3/201/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กปภ.ข.3/196/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/202/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/200/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/204/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 3 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการ กปภ.ข.3 กปภ.ข.3/203/2562 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ กปภ.สาขาเกาะคาที่ 1/2563 4 ต.ค. 2562 27 ก.ย. 2562
กองจัดหา งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 408 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 กจห.85/2562 25 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาภูเก็ต งานจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาภูเก็ต 16/2562 25 ก.ย. 2562 25 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 36/62 24 ก.ย. 2562 23 ก.ย. 2562
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส กปภ.นธ.32/2562 19 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.5/46/2562 , กปภ.ข.5/47/2562 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 29/62 17 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 20/2562 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10/60/2562 25 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.10/56/2562 18 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10/55/2562 17 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาสุโขทัย 18/2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10/59/2562 25 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.5/45/2562 9 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่ กปภ.ข.๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) กปภ.ข.๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.10/54/2562 12 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาสุโขทัย 17/2562 5 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.5/44/2562 4 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บปก.29/2562 30 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อปูนคลอรีน 65% (Calcuim hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 180 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.5/43/2562 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562