จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาบุรีรัมย์ กปภ.ข.8/140/2565 15 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บจ. ภัททาดีเวลลอปเม้นท์ มิเตอร์ชั่วคราว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.44/65 กปภ.ข.1-พย./89/2565 15 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ น.ส.มนฑกาญจน์ ศรีทรัพย์โกษิต ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.41/65 กปภ.ข.1-พย./90/2565 15 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว บ้านเลขที่ 400/1 ให้กับ นายปิยะพงค์ คชศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ กปภ.ข.4-กบ./19/2565 15 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.วาสนา ก้าหรีมการ หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ กปภ.ข.4-กบ./20/2565 15 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมาล้างถังน้ำใสประจำปี ๒๕๖๕ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./32/2565 15 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงสูบน้ำดิบลำเซบาย,โรงสูบจ่ายน้ำและอาคารจ่ายสารเคมี กปภ.สาขาเลิงนกทา (แม่ข่าย) อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กปภ.ข.8/139/2565 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาโนนสูง งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต–จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง กปภ.ข.2-นส./3/2565 18 ก.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณถนนสายกุยบุรี - บ้านทุ่งน้อย ช่วง กม.ที่ 5+015 ถึง กม.ที่ 14+515 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี กปภ.ข.3/117/2565 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.5+850 ถึง กม.7+646 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี กปภ.ข.3/113/2565 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.3+475 - กม.4+800 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/114/2565 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3497 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+590 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน กปภ.ข.3/116/2565 11 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาฝาง งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.ภูธดล โครงการหมู่บ้านวินเทอร์ ฟิลด์ ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ กปภ.ข.9-ฝ./17/2565 4 ก.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถังตกตะกอนและสี จำนวน 3 สถานี กปภ.ข.1-พน./349/2565 17 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานแผนงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสุรินทร์ กปภ.ข.8/138/2565 10 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขานาทวี งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงสะพานชุมชนข้ามคลองนาทวี ถนนต่างตานุสรณ์ ตำบลนาทว อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.สาขานาทวี กปภ.ข.5-นท./9/2565 10 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานซ่อมแซมอุปกรณ์ตู้ DMA กปภ.สาขาสีคิ้ว จำนวน 6 จุด กปภ.ข.2-สค./31/2565 10 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสีคิ้ว งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้ว กปภ.ข.2-สค./32/2565 10 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกทางหลวงหมายเลข 42 - เรือนจำอำเภอนาทวี หมู่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี กปภ.ข.5/48/2565 25 ก.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล กปภ.ข.5/54/2565 27 ก.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ หมู่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ กปภ.ข.3/111/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปา ถนนทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณ กม.26+314 - กม.26+810 ด้านซ้ายทาง และ กม.26+058 - กม.26+810 ด้านขวาทาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.ข.3/112/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก-ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่-เคหะฯ ปราจีนบุรี ระหว่าง กม.47+200-กม.53+300 และ กม.54+450-กม.60+200 กปภ.สาขาปราจีนบุรี กปภ.ข.1/37/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท คิวบิคดิวิลอพเมนท์ จำกัด หมู่ 4 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.ข.4-สฎ./56/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายวัฒนา ไทยพินิจ พร้อมพวก จำนวน 77 ราย ป.11040601740-11040602576 กปภ.ข.1-พน./345/2565 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565