จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โครงการค่าจ้างเหมาดูดตะกอนทราย กำจัดวัชพืชพร้อมขนย้าย ปริมาตร 1,116 ลบ.ม.บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำตลิ่งชัน (คลองพุมดวง) เนื่องจากมีตะกอนและขยะมาทับถมปากรางชักน้ำดิบ ทำให้น้ำไหลเข้าปากรางชักน้ำดิบได้น้อยลง กปภ.สาขา สฎ.23/2563 16 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาจัตุรัส งานซ่อมแซมฝายชะลอน้ำท่าศาลา ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำดิบ (แม่ข่าย) กปภ.สาขาจัตุรัส โดยการเสริมเรียงหินยาแนวดาดหน้าด้วยคอนกรีตทั้งสองข้างเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งมิให้รั่วซึมลงไปด้านล่างมาก 4/2563 16 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ฮิลริช จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการโฮมฮิลล์ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.044/2563 18 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563
กปภ. สาขากันทรลักษ์ งานย้ายแนวท่อหลบการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนบารมี ตำบลหนองหญ้าลาดอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+525 การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์ กปภ.สาขากันทรลักษ์/8/2563 20 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น กปภ.ข.6/64/2563 18 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) กปภ.ข.7/80/2563 13 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๓๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แรงต่ำกลางใหญ่) , เครื่องจ่ายสารเคมีขนาด ๒๐๐ ลิตร/ชม. จำนวน ๒ ชุด , เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ๒ กก./ชม. จำนวน ๒ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กลางใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/70/2563 13 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อถนนรณชัยชาญยุทธ ซ.13 ถึงศูนย์ กศน. (ฝั่งขวา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.6/61/2563 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) กปภ.ข.7/71/2563 13 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงเส้นท่อทางไป อบต.บ้านกอก ม.3 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส (แม่ข่าย) กปภ.ข.6/60/2563 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 25 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ (แม่ข่าย) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กปภ.ข.8/44/2563 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานขุดเจาะบ่อบาดาล (น.ดอนตาล) จำนวน 10 บ่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร กปภ.ข.8/47/2563 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน เส้นทางสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านโคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.6/59/2563 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 งานโครงการชุมชนโครงการพัฒนาและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาอำเภอขนอม เพื่อดำเนินการในพื้นที่ทางหลวงชนบท 4044 (แยกท่าม่วง-แยกท่าจันทร์) ตำบลท้องเนียน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม กปภ.ข.4/30/2563 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย จ้างเหมาติดตั้งทุ่นแพรับท่อทางดูด ขนาดท่อ 200 มม. (ท่อน้ำดิบโรงกรอง RO 100) สถานีผลิตน้ำพรุกระจูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/2563 17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณรอบวัดเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) กปภ.ข.10/16/2563 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อม/เปลี่ยนท่อบริการ ข้างตรวจสภาพรถเอกชนสีชมพู ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 17/63 16 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.6/58/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.หนองหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/72/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2159 อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง กปภ.ข.6/57/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ บริเวณถนนค่ายลูกเสือ-ห้วยมะเฟือง ซอย ๕ หมู่ ๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.24/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ บริเวณถนนค่ายลูกเสือ-ห้วยมะเฟือง หมู่ ๗ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กปภ.สข.ปปส.25/2563 13 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ กปภ.ข.6/54/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาบ้านไผ่ กปภ.ข.6/55/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 6 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงสถานีเพิ่มแรงดันรัตนาภา จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) กปภ.ข.6/56/2563 12 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2563