จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 8 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลมุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ – งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ – งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มต้นทุนกปภ.สาขาพังโคน (หน่วยบริการวาริชภูมิ) อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/107/2563 5 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) วางท่อเสริมแรงดัน กปภ.สาขาวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา วังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/115/2563 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2563 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 100%) งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (แม่ข่าย,น.ศรีบุญเรือง,น.นากลาง,น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/116/2563 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง กปภ.ข.1/072/2563 13 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน (เพิ่มเติม) กปภ.สาขาเมืองพล ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล โดยวิธีคัดเลือก กปภ.ข.6/85/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำไพรสะเดา – สถานีจ่ายน้ำเขาย้อย ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/106/2563 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เลมอนโฮม จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการบ้านสบาย บูรพาพัฒน์ 2 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กปภ.บฉ.069/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางสาวภรณี โยมไธสง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 109/88 หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง กปภ.บฉ.068/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายธวัชชัย วรรณฑาณะ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 30177 ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.067/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท โฮม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการดิไอคอน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง กปภ.บฉ.066/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด บริเวณโฉนดเลขที่ 13146 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.30/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.6/82/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กปภ.ข.6/84/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กปภ.ข.6/81/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขามหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม กปภ.ข.6/83/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมา งานซ่อมแซมระบบต่อลงดินสำหรับมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขานราธิวาส กปภ.นธ.34/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี กปภ.ข.8/88/2563 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ กปภ.ข.9/38/2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานซื้อ Ultrasonic Flow meter (Mobile Type) จำนวน 1 เครื่อง 96/63 7 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนพันธุวงษ์ ตั้งแต่ถนนเศรษฐกิจ ถึง วัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/70/2563 24 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนหัวนาบนซอย 1 ถึง แยกแก้มลิง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3/94/2563 22 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านแพ้ว ซอยวัดหลักสอง ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กปภ.ข.3/93/2563 21 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีแม่ข่ายกาญจนบุรี กปภ.สาขากาญจนบุรี กปภ.ข.3/92/2563 20 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 จ้างเหมา ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคบ้านโป่ง กปภ.ข.3/101/2563 30 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563