จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ฉลอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/72/2562 8 ก.ค. 2562 8 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อประปาทดแทนที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า กปภ.ข.4/73/2562 3 ก.ค. 2562 3 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อเพื่อเสริมแรงดัน บ้านโซ่ง-บ้านห้วยแก ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น พร้อมงานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักเพิ่ม กปภ.ข.6/104/2562 1 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต )(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.4/60/2562 21 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงและซ่อมแซมโรงผลิตน้ำบ้านโกทา ขนาด 2,750 ลบ.ม./ชม. (รหัสสินทรัพย์ 1008883) อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) กปภ.ข.6/91/2562 17 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 จัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในงาน กรค .๒ กปภ.ข.๒ จำนวน ๓ รายการ ประจำปี ๒๕๖๑ กปภ.ข.๒/79/2562 25 มี.ค. 2562 14 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 งานปรับปรุงหอถังสูง ขนาด 250 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำทุ่งน้อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล กปภ.ข.6/90/2562 5 มิ.ย. 2562 5 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำ สถานีผลิต - จ่ายน้ำหนองโดน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท กปภ.ข.2/155/2561 20 ก.ค. 2561 27 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ กปภ.ข.9/37/2562 10 พ.ค. 2562 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านแดง หมู่ที่ 12 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) กปภ.ข.6/87/2562 10 พ.ค. 2562 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานวางท่อจ่ายน้ำและท่อน้ำดิบ S ขนาด ๒๐๐ มม. ทดแทนท่อเดิมที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากกระแสน้ำพัดขาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.อากาศอำนวย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/61/2562 3 พ.ค. 2562 3 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริเวณ หมู่ ๕ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล กปภ.ข.2/142/2561	 19 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 ารจ้างก่อสร้างงานจัดหาพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำโคกกระเทียม ที่สถานีสูบน้ำแรงต่ำโคกกระเทียม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี กปภ.ข.2/158/2561	 28 ก.ค. 2561 31 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว และ ต.สาคู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/43/2562 26 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าคลอก และ ต.ศรีสุนทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/44/2562 26 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.กะทู้ (ฝั่งตะวันตก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/45/2562 26 มี.ค. 2562 26 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณซอยคลองหลวง ๒๑ (ซอยหงสกุล) หมู่ที่ ๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง กปภ.ข.2/4/2562 22 ต.ค. 2561 21 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 4 โครงการเพิ่มอัตราการสูบส่งน้ำดิบสถานีสูบน้ำดิบท่าพลา สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4/42/2562 19 มี.ค. 2562 19 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 การจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อถนนทางหลวง หมายเลข นย.๓๐๐๑ บริเวณบริษัท ยามากิชิ และด่านชั่งน้ำหนัก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา กปภ.ข.2/7/2562 15 มี.ค. 2562 15 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เข้าโครงการบ้านจัดสรร บ้านใกล้เรือนเคียง 3 โดยนางสุรัตน์ คุตไชยกุล เลขที่งาน 83/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย กปภ.ข.6/75/2562 8 มี.ค. 2562 8 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านกระพี้ หมู่ที่ 8 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) กปภ.ข.6/73/2562 4 มี.ค. 2562 4 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ การเคหะแห่งชาติ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) กปภ.ข.2/164/2561 15 ส.ค. 2561 22 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 กปภ.ข.8/42/2562 6 มี.ค. 2562 20 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 6 โครงการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอของ กปภ.สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1) กปภ.ข.6/69/2562 31 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 งานติดตั้งและวางท่อประปาปี ๒๕๖๑ บ้านหนองผักก้าม ม.๑๓ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/18/2562 20 ธ.ค. 2561 21 ม.ค. 2562