จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 3 งานวางท่อส่งน้ำจากบริเวณสถานีจ่ายน้ำรางกระทุ่ม-สถานีจ่ายน้ำโคกคราม ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี กปภ.ข.3/122/2564 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรกล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง กปภ.บปก.18/2564 1 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา RQ1197/640000250 น.ส.ธารีรัตน์ วัชรเสวี ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.41/2564 25 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเพชรบุรี งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา RQ1197/640000798 น.ส.ธัญญรัศม์ ปิยนุสรณ์ หมู่บ้านเทพพานิช ม.1 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พบ.42/2564 25 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 งานซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100กิโลกรัม จำนวน 3,009 ท่อ พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.6/ซ.07/2564 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ กปภ.ข.3/126/2564 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง,เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองพร้อมรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 โรงกรอง (น.ท่าอุเทน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/107/2564 19 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านพักการไฟฟ้าหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) กปภ.ข.7/120/2564 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 จ้างงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2564 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนเชียงบาน-นาหว้า ระหว่าง กม.25+100-กม.26+100 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) กปภ.ข.7/117/2564 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา นายบุญยืน แซ่กัง โฉนดที่ดินเลขที่ 125857 เฟส 1 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.13/2564 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
กปภ. สาขานครสวรรค์ งานติดตั้งวางท่อประปา นายบุญยืน แซ่กัง โฉนดที่ดินเลขที่ 125857 เฟส 2 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) กปภ.ส.นว.14/2564 25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ระยะเวลา 2 เดือน (มีนาคม 2564 – เมษายน 2564) กปภ.ศรช. 13/2564 15 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอรัญประเทศ จัดการน้ำสะอาด (WSP) งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร งานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าหม้อแปลง 500 KVA สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ กปภ.อร. 045/2564 24 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ถ่านกัมมันต์) ใช้ผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำบางโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 276/2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาภูเก็ต ซื้อสารเคมี (ปูนขาว) ใช้ผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำบางโจและโรงกรองน้ำคลองกะทะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 286/2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยภูมรินทร์สาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.075/2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฮอด งานปรับปรงเส้นท่อ ชุมชนบ้านท้องฝาย กปภ.สาขาฮฮด 01/2564 19 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฮอด งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนบ้านท่าข้าม กปภ.สาขาฮฮด 02/2564 19 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.บฉ.079/2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พลูตาหลวง32,33 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กปภ.บฉ.080/2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ป้อมตำรวจยุ้งทะลาย - อบต. ยุ้งทะลาย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.3/120/2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ น.ส.สมทรง กตัญญู โครงการหมู่บ้านวรางคณา ซ.ตลาดล่าง 26 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.18/2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านสายดงยาง-บ้านวังทอง (ซอยหมอแบน) หมู่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร กปภ.สาขาตะพานหิน(น.ทับคล้อ) กปภ.ตห.5/2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 21/2564 24 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชัยบาดาล งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย (ALC) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ชบ 8/2564 23 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564