จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 6 ซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กปภ.ข.6/ซ.09/2563 21 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 6 งานซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000กิโลกรัม จำนวน 192 ท่อ พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.6/ซ.10/2563 24 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อปูนคลอรีน 65% (Calcuim hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 231 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.5/46/2563 11 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง งานจ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2564 กปภ.สาขาพัทลุง 14 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ศรช. 50/2563 2 ก.ย. 2563 4 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 200 ท่อ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.5/45/2562 2 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2563
กปภ. สาขานราธิวาส จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา กปภ.นธ.41/2563 2 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 49/2563 31 ส.ค. 2563 1 ก.ย. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร จ้างจ้างทำความสะอาดอาคาร กปภ.สาขากำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.32/2563 1 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร จ้างบริการรักษาความปลอดภัย กปภ. สาขากำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.33/2563 1 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2563
กปภ. สาขากำแพงเพชร จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขากำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.34/2563 1 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 5 สารส้มก้อน จำนวน 761,600 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.5/44/2563 27 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 33/63 1 ก.ย. 2563 27 ส.ค. 2563
กปภ. เขต 5 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2564 กปภ.ข.5/43/2563 25 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสวรรคโลก จ้างบุคคลภายนอกอื่นๆ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) กปภ.สาขาสวรรคโลก กปภ.สว.6/2563 24 ส.ค. 2563 24 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564 กปภ.สาขาสุโขทัย 14/2563 19 ส.ค. 2563 17 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564 กปภ.สาขาสุโขทัย 13/2563 17 ส.ค. 2563 17 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา กปภ.บปก.35/2563 17 ส.ค. 2563 17 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564 กปภ.สาขาสุโขทัย 12/2563 13 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2563
กปภ. เขต10 จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กปภ.ข.10/28/2563 21 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขา ชม.(พ) 15/2563 26 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระทาง 1.7 กิโลเมตร ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กปภ.ข.5/37/2563 27 พ.ค. 2563 5 ต.ค. 2606
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน 8,500 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง กปภ. สาขา ชม.(พ) 8/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำเลขที่ ป.บฉ.11130720121 ให้ นายนัฐพล ถิ่นปรีดา 462/80 ม.4 ต.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.017/2563 12 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและวางท่อเสริมแรงดัน โซนสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ พร้อมระบบสูบส่ง (สถานีจ่ายน้ำควนลัง) การประปาส่วนภูมิถาคสาขาหาดใหญ่ (พ) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กปภ.ข.5/32/2563 24 เม.ย. 2563 31 ต.ค. 2563