จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.ข.1-บปก./45/2565 15 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก งานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของ กปภ.สาขาพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 กปภ.ข.10-พล./19/2565 2 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาบางมูลนาก จ้างพนักงานทำความสะอาดของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.10-บน./4/2565 4 ส.ค. 2565 26 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากระบี่ โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ อบต.ไสไทย บ้านหนองกก ถนนสายหนองกกพัฒนา 2/4 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.4-กบ./10/2565 9 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 7 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานปรับปรุงเส้นท่อถนน ไอ.ที.ยู. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/192/2565 20 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 2127 ตอนศิวาลัย ถึง สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4 + 100 ถึง กม.6 + 316 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ กปภ.สาขากันทรลักษ์ (น.ขุนหาญ) กปภ.ข.8/37/2565 6 ม.ค. 2565 6 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ บริษัท สาริศา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (โครงการบ้านสาริศา 2 เฟส 4) ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./19/2565 14 ธ.ค. 2564 14 ธ.ค. 2564
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 งานวางท่อน้ำดิบ HDPE 80 ขนาด 110 มม. PN6 ทดแทนท่อน้ำดิบเดิม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) กปภ.ข.7/22/2565 19 พ.ย. 2564 19 พ.ย. 2564
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายบุรีรัมย์ ถึง ลำน้ำมูล ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (น.คูเมือง) กปภ.ข.8/8/2565 26 ต.ค. 2564 26 ต.ค. 2564
กปภ. เขต 5 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2,3 และหมู่ 4 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก กปภ.ข.5/96/2564 30 พ.ย. 2564 30 พ.ย. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ บจ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) โฉนดเลขที่ 30182 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./9/2565 19 ต.ค. 2565 19 ต.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2565 กปภ.ข.9-ชม./2/2565 1 ต.ค. 2564 1 ต.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาลูกจ้างนิติบุคคล สังกัดงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./41/2564 27 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมางานวางท่อประปาให้กับ นางรุจิรา ไชยะ โฉนดเลขที่ 10437 หมู่ 2 ซอย 1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กปภ.ข.9-ชม./90/2565 2 ส.ค. 2565 2 ก.ย. 2565
กปภ. สาขานครนายก จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5, 7 ต.ท่าช้าง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จากบริเวณบ้านนางกรจงกล ยิ้มสละถึงบริเวณบ้านนางประภัสรา พูลผล จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนายสิทธิชัย แดงคำ ถึงบริเวณบ้านนางศิรินุช ยินดี ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก กปภ.ข.2-นย./18/2565 26 ก.ค. 2565 26 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาโนนสูง งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนทางหลวงชนบท นม.1018 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านหัวถนน ช่วง กม.ที่ 8+099(ซ้ายทาง) ถึงช่วง กม. ที่ 9+229(ซ้ายทาง) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง กปภ.ข.2-นส./4/2565 15 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+988 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/56/2565 19 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู บ้านเลขที่ 444 หมู่ที่ 12 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.7-นภ./3/2565 19 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บริษัท แสนสมร จำกัด โครงการบ้านแสนสบายป่าไม้ (เฟส 2) ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.4-สฎ./57/2565 18 ส.ค. 2565 19 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดิน ซอย 7/1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./32/2565 9 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาศรีราชา งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว ให้ บริษัท โกลเด้น ซัน ซิตี้ จำกัด เลขที่ 384 หมู่ที่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1-ศรช./32/2565 9 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนนากะแซง ถึง เดชอุดม ตอน 1 ที่ กม.378+589 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม กปภ.ข.8/142/2565 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายคันทางและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่านถึงซำหวาย ระหว่าง กม.35+200ถึงกม.36+500 (แยกน้ำยืน-อ.น้ำยืน) ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม (น.น้ำยืน) กปภ.ข.8/143/2565 16 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ บจ.ธนัชชา แลนด์ (สำนักงานใหญ่) กปภ.ข.3-สส./30/2565 16 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากำแพงเพชร งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นายวรทรัพย์ ลิ้มสุวรรณ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร กปภ.สาขา กพ.ข.10-กพ./23/2565 16 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2565