จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน 8,500 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง กปภ. สาขา ชม.(พ) 8/2563 26 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำเลขที่ ป.บฉ.11130720121 ให้ นายนัฐพล ถิ่นปรีดา 462/80 ม.4 ต.ปลวกแดง จ.ระยอง กปภ.บฉ.017/2563 12 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 งานย้ายแนวท่อกีดขวางก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอนย่านซื่อ - ตำมะลัง กปภ.สาขาสตูล กปภ.ข.5/25/2563 4 ก.พ. 2563 4 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.7/25/2563 4 ก.พ. 2563 4 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ งานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อประปา (งบทำการจัดการน้ำสูญเสีย ) จำนวน 5 จุด กปภ.สขบณ.05/2563 25 ก.พ. 2563 25 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างบริเวณสะพานบ้านนายอุทิศ จู๋ยืนยง ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนายทองสุข ยันตรีสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม กปภ.ข.3/31/2563 8 ม.ค. 2563 8 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ อาคารบ้านพักบุคลากร (ส่วนที่ 2) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง กปภ.ข.3/45/2563 14 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสวรรคโลก งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้างวัดราษฎ์ศรัธาธรรม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย กปภ.สว.1/2563 25 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้ามคลองบ้านกิ่ว ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี กปภ.ข.3/56/2563 17 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้ กับนายคัมภีร์ พงษ์เสม บ้านเลขที่ 144 ม.10 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 15/2563 24 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาชุมพร โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสาย ชพ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – เทศบาลเมือง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 14/2563 24 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาศรีราชา) 92/10 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 20/2563 20 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างงานซ่อม/เปลี่ยนท่อบริการ อภัยบริรักษ์ ซ.22 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 12/63 24 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 160 เป็น 260 ลบ.ม./ชม. น.บ้านกรวด กปภ.สาขาละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ กปภ.ข.8/43/2563 21 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 50 ลบ.ม./ชม.(เดิม) เป็น 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ กปภ.ข.8/42/2563 21 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ น.ส.กิฎากานต์ พีระเลิศกิจ ถ.ศรีวิชัย 26 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.20/2563 24 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย งานวางท่อขยายเขตประปากลุ่มบ้านนางนิตยา ม่วงผัน (ชุมชนหมู่ 9) ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) กปภ.สาขาสุโขทัย 6/2563 21 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก 100 ลบ.ม./ชม.(เดิม) เป็น 180 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาอำนาจเจริญ กปภ.ข.8/41/2563 20 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู งานติดตั้งและวางท่อประปา ปี 2563 บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด บ้านเลขที่ 292 หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 7/2563 14 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 4 จ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาภูเก็ต กปภ.ข.4/26/2563 19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ กปภ.ข.8/39/2563 19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 8 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี กปภ.ข.8.40.2563 19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563
กองจัดหา งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 3 รายการ กจห.14/2563 18 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงถักรับท่อ GS ขนาด 4นิ้ว, S/P ขนาด150, S/Pขนาด300 มม. บริเวณสะพานลิปะใหญ่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4/2563 18 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ตอนวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ กม.2+000 – กม.2+012 (ซ้ายทาง) ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขา สฎ.19/2563 17 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563