จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ. เขต 5 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.5/46/2562 , กปภ.ข.5/47/2562 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง จ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง กปภ.สาขาพัทลุง 29/62 17 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 20/2562 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.10/56/2562 18 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10/55/2562 17 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาสุโขทัย 18/2562 11 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.5/45/2562 9 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่ กปภ.ข.๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) กปภ.ข.๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กปภ.ข.10/54/2562 12 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.สาขาสุโขทัย 17/2562 5 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.บปก.29/2562 30 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อปูนคลอรีน 65% (Calcuim hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 180 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.5/43/2562 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ. เขต 5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน 1,200,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) กปภ.ข.5/42/2562 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (กปภ.สาขาสวรรคโลก) กปภ.สาขาสวรรคโลก 8/2562 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.สว.9/2562 28 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาสวรรคโลก จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาสวรรคโลก) กปภ.สาขาสวรรคโลก 7/2562 27 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน กปภ.ข.10/48/2562 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างถ่ายกระดาษพิมพ์ไข, พิมพ์เขียว และสแกนเอกสารแบบงานขนาด A1 พิเศษ ภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10/50/2562 6 ก.ย. 2562 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลท่าผา ที่บ้านสบปุง หมู่ 3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กปภ.สาขาเกาะคาที่ 10/2562 19 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.10/49/2562 2 ก.ย. 2562 9 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาล้างถังน้ำใส ประจำปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา กปภ.ศรช. 12/2562 25 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแปรง หมู่ 11 บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.2/32/2562 25 ธ.ค. 2561 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนอุดม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง กปภ.ข.๒/42/2561 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตะหนินน้อย หมู่ ๑๐ ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด กปภ.ข.๒/26/2562 18 ธ.ค. 2562 18 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 2 รายการ 130/62 2 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562
กปภ. เขต 5 งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 132/62 6 ก.ย. 2562 20 ก.ย. 2562