จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาท่ามะกา - จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับบจ.พีเอชเอส เรียลเอสเตท หมู่ 3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2563 ถึง เดือน มี.ค. 2563) 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-38/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนราชอาญัติ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่ 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพวง 63047613466 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 63 - มี.ค. 63 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 - จ้างก่อสร้างงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562(งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานวางท่อเชื่อมบ่อบาดาล บ่อที่ 1,2 บ้านนาลาดควาย เข้าสู่ระบบจ่ายน้ำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 30 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.29/2561 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาและโครงข่ายจ่ายน้ำประปาเพื่อรองรับศูนย์อุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภอสนามชัยเขต - ท่าตะเกียบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 30 เม.ย. 2563
กองจัดหา - รายงานขอซื้อ วัสดุสำนักงานมาตรฐาน ครั้งที่ 2 จำนวน 2 กลุ่ม 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาแม่ริม 2/2563 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ( ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช 2/2563 ประกาศผู้ได้รับคัดเลืิอกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาสตูล 29 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - ซื้อตะกั่วตีตรามาตร จำนวน 625 กิโลกรัม 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 - งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๔๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมงานท่ออุปกรณ์ทางดูด - ทางส่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 - งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๕๐ ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (สถานีผลิตน้ำปะโค) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นางสาวสุทธิดา ทองไพบูลย์กิจ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 2,500,000 ลูกบาศก์เมตร 29 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านไผ่ 13/2563 จ้างเหมางานขุดลอกและขุดร่องชักน้ำ ปริมาตร 1,050 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มความจุดอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า เนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าท่อทางดูดและตื้นเขิน 29 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 29 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง - จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 72/2563 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำวังยาง ถึง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 29 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 3 77/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สาขาศรีประจันต์ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กปภ.สาขาด่านช้าง กปภ.สาขาอู่ทอง และกปภ.สาขากาญจนบุรี 28 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห. 30/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 28 เม.ย. 2563