จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.13/2562 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance PM] กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 30 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช 1/2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 2 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 30 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด บริเวณหมู่ที่ 6 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์ - เลย ที่ กม.408+620 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (น.กุสุมาลย์) และระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.เต่างอย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.นากลาง) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (แม่ข่าย) และระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.อากาศอำนวย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 333/62 จ้างทำป้ายไวนิล กปภ.ข.1 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 42/2562 งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 3 - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หน้าเทศบาลนางบวช-ตลาดนางบวช หมู่ที่ 4 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุุสำนักงาน 5 รายการ 30 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/39/2562 จ้างซ่อมบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ DMA หรือเครื่องมือสำรวจท่อรั่ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา 29 เม.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง - ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาพัทลุง 29 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.พรรณานิคม) และระบบผลิตขนาด 60 ลบ.ม./ชม. (น.วาริชภูมิ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 29 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.บ้านเชียง) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2562 29 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 6 - รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 29 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฮภ - 8101 กทม. 29 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กม - 6081 ชลบุรี 29 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กธ - 664 ชลบุรี 29 เม.ย. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก - งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านช่องเหนือ 29 เม.ย. 2562
กปภ. เขต 1 - จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ 29 เม.ย. 2562