จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/33/2564 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 229 กม.ที่ 9+650 ถึง 11+845 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/55/2564 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/46/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ติดตั้งระบบท่อกวนผสมเร็ว,ปรับปรุงรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.ปากชม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/49/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (แพแรงต่ำดงเมือง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-046/2564 จ้างทำม้วนใบเสร็จรับเงิน ชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 20,000 ม้วน สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.ข.1 ปีงบประมาณ 2564 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขายโสธร 8/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขต บ้านดอนแฮด ซอยตรงข้ามอู่ 3 ป.สนามเด็กเล่น บ้านดอนแฮด หมู่ 7 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-15/2564 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งบประมาณปี 2563 งานแก้ไขปัญหากำแพงสำนักงาน กปภ.สาขาจันดี ชำรุด 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/50/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขามวกเหล็ก 15/2564 งานติดตั้งวางท่อขยายเขต สำหรับ น.ส.ศศิธร ลักษณะลม้าย บริเวณหมู่บ้านศศิธร ๓๐ หมู่ ๖ ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขามวกเหล็ก 16/2564 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ นางนันทพร วีระวิทย์ บริเวณหมู่บ้านนันทพร หมู่ 9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 17 ก.พ. 2564
กองจัดหา - จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 50 เครื่อง 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/44/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๕๐ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๓๕ ม.จำนวน ๑ ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/43/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม.(จำนวน 1 ชุด) แรงสูง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/45/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/40/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตขนาด 110 ลบ.ม./ชม. เป็น 140 ลบ.ม./ชม. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 - โครงการย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ สายสุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ที่ ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร กม.๑๘+๑๑๙ ถึง ๑๙+๓๖๔ (ซ้ายทาง) ที่ กม.๑๘+๑๑๙ ถึง กม.๒๐+๓๗๖ (ขวาทาง) และ กม.๒๐+๓๒๘ ถึง กม.๒๐+๗๓๗ (ซ้ายทาง) 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฮอด - งานปรับปรงเส้นท่อ ชุมชนบ้านท้องฝาย 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาเลิงนกทา 1/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านด่าน ตำบลสามแยก อำเภอเลืงนกทา จังหวัดยโสธร 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาฮอด - งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนบ้านท่าข้าม 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2564 งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณตอนแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 ระหว่าง กม.17+392 - กม.24+555 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและรื้อเปลี่ยนประตูน้ำระบบผลิตขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (2โรง) (น.พิบูลย์รักษ์) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.พิบูลย์รักษ์) 16 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/28/2564 จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาอู่ทอง 55420-23/8.2564 จ้างงานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 16 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาพัทลุง - จ้างงานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาพัทลุง สถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 16 ก.พ. 2564