จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 สามแยก ทล. 2 - ทล. 211 อ.เมือง จ.หนองคาย กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 7+230 (ซ้ายทาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 190/62 จ้างซ่อมพล็อตเตอร์ ของหน่วยงาน กปภ.ข.1 21 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - จ้างม้วนใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ 18 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 186/62 จ้างซ่อมเครื่องวัดอัตราการไหล กปภ.ข.1 18 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 18 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อหมึกพิมพ์ งานลูกค้าสัมพันธ์ 18 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-29/2562 งานปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สคลอรีน(สถานีผลิตน้ำปากพนัง) กปภ.สาขาปากพนัง 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/23/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 17 ม.ค. 2562
กองจัดหา - ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 2 รายการ 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อเก้าอี้พนักพิง 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อพานพุ่ม 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์และเก้าอี้ 17 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/22/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (น.กันทรารมย์) 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/16/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เทศบาลตำบลกู่แก้ว ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 21/2562 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังน้ำใสและลดปริมาณตะกอนภายในถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำบางพระ 1 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/30/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 175/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียวงานขยายเขต อปท. 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 159/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียวงานวางท่อขยายเขต อปท. 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 173/62 จ้างทำสติ๊กเกอร์แถบสีฟ้า 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 174/62 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 162/62 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ งานการเงิน กปภ..ข.1 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 172/62 จ้างถ่ายพิมพ์เขียวของหน่วยงาน กรค.1 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อพานพุ่ม 16 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร 16 ม.ค. 2562