จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ ออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ทล.๒๑๓๘ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2562 ทางหลวงชนบทหมายเลข ลย.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 210 - บ้านวังเลา ช่วง กม.2+850 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทวาอุทิศ, ถนนจิตรประสงค์ และติดตั้งประตูน้ำกั้นขอบเขต อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนนาหว้า - บ้านตาล ฝั่งขวา อ.นาหว้า จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) 10 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 - ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 10 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.3/2562 งานจ้างเหมางานดูดเลนตะกอนสระพักน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำบางวัว 10 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาวัฒนานคร 10/2562 งานกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร 8 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.20/2562 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) 8 พ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.23/2562 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี ๒๕๖๒ 8 พ.ค. 2562
กองจัดหา - ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบท่อน้ำ จำนวน 2 รายการ 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 41/2562 งานโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 8 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทลุง 1/2562 งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้าง BOX CULVERT ทางหลวงหมายเลข 4047 ตอนควบคุม 0100 ตอนลำปำ-พัทลุง ที่ กม.1+740 กปภ.สาขาพัทลุง 8 พ.ค. 2562
กปภ. สาขาสงขลา 3234/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.สุชาดาพร็อพเพอร์ตี้ โฉนดเลขที่ 12823 ถ.สามสิบเมตร หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/40/2562 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ(เร่งด่วนชั่วคราว) ขุมเหมืองตลาดน้ำเก่ากะทู้ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/36/2562 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานปรับปรุงเส้นท่อระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่าย,น.วาริชภูมิ, น.พรรณนานิคม, น.วานรนิวาส,น.บ้านบะฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว (กระสอบทราย) พร้อมวางท่อสูบทอยน้ำเข้า อาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ แก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ (เร่งด่วนชั่วคราว) ขุมเหมืองม่าหนิก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ(เร่งด่วนชั่วคราว) ขุมน้ำบ่อปลาตากแดด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - งานล้างมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 - 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างถ่ายแบบแปลนประจำเดือน เมษายน 2562 8 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/65/2562 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 7 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 43/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 7 พ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 มท.55520/ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรหัสครุภัณฑ์ 1019242 และ 1092148 7 พ.ค. 2562