จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/35/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนไตรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/29/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านพักตำรวจ หมู่ที่ 1 บ้านปราสาท ตำบลระแงง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาศีขรภูมิ 18 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63107337667 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้การเคหะแห่งชาติ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) ส่วนที่ 1,2 และ 3 ซอยหนองกระเสริม 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (Ebidding) 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/48/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 600 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 20 ม. จำนวน 1 ชุด (สระพักน้ำดิบ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/51/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านโนนดั่ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะที่ 2) กปภ.สาขาศรีสะเกษ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.8/2564 การจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงชนบทถนนสายแยก ทล.๑๑๕-พจ.๒๐๔๓ ตำบลป่ามะคาบ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กปภ.สาขาพิจิตร (น.วังกรด) 18 ก.พ. 2564
กปภ. สาขายโสธร 15/62 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขต ซอยข้างศิวาวุธวัสดุก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านศาลาแดง ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/55/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกุดน้ำใส หมู่ 7 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (น.ศรีธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/53/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อำเภอกุดจับ - บ้านผักกาดย่า หมู่ 7 - บ้านหันเทา หมู่ 4 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/62/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านมั่นคง ของสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงแก่นนคร จำกัด ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/53/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง แม่ข่ายภูเขียว กปภ.สาขาภูเขียว 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/48/2564 โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD. โรงสูบน้ำแรงสูง แม่ข่ายโนนจาน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/47/2564 โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD. โรงสูบน้ำแรงสูง หน่วยบริการนาหนองทุ่ม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/46/2564 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 18 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/25/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านหนองกิโล, หมู่ 9 บ้านปากช่อง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/26/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านตากแดด ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง 17 ก.พ. 2564
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. ปี 2564 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดกรอง 3 ทางพร้อมเครื่องทำสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 (กรค.) 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาตะพานหิน - งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาาคสาขาตะพานหิน จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 2 เดือน 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 27/2564 งานจัดซื้อสารเคมีช่วยการตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขายโสธร 13/2562 จ้างงานวางท่อขยายเขต หมู่ 1, หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/37/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าปั้มบางจาก - หน้าปั้มแก๊ส ปตท.ขาเข้าโคราช ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายสุวรรณชัย เจนจิตขจร บริเวณโฉนดเลขที่ 8146 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายธนธร ส่งสกุลวงศ์ บริเวณโฉนดเลขที่ 15610 หมู่ 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 17 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2131 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ระหว่าง กม.ที่ 0+225 - กม.ที่ 2+120 (ด้านขวาทาง) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 17 ก.พ. 2564