จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาตรัง 2/2564 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางอรัญญา โพชสาลี หมู่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๒/๒๕๖๔ งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงาน กปภ.ข.๘ (แฟลต) 5 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บริษัทจำกัด ช.วัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ บริเวณโฉนดเลขที่ 32011 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๓/๒๕๖๔ งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๒ รายการ 5 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพวง 63107324514 งานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 จ้างก่อสร้างงบลงทุนปี 2562 (เงินรายได้ 100%) งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน(แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) โครงการเปลี่ยนท่อน้ำดิบขนาด 700 มม.และติดตั้งประตูน้ำตัดตอน กปภ.สาขาอุดรธานี(พ) 5 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 - ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๕ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 5 พ.ย. 2563
กองจัดหา - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 5 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาโพนทอง - ค่าจ้างเหมางานย้ายแนวท่อออกจากเขตก่อสร้าง 4 ช่อง จราจร (ระยะที่ 2 ) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (น.เสลภูมิ) กปภ.สาขาโพนทอง 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาชุมพวง - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 4 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา - ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แบบบรรจุในเท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถพร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเกาะคา 63097165377 ซื้อสารสร้างตะกอนพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10% แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ พร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขากบินทร์บุรี - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( ก.ค. - ก.ย. 2563) - กปภ.สาขากบินทร์บุรี 3 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๑/๒๕๖๔ จัดซื้อมาตรวัดน้ำ Electromagnetic แบบ Integral จำนวน ๒ รายการ 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช 1/2564 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ (บ้านท้ายเรือ) หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา-สัตหีบ ตอน 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 3 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงประจำปี 2563 ในเขตทางหลวง 3240 ตอนหนองปรือ-สำนักตะแบก กปภ.สาขาพัทยา (พ) 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณบ้านลุงสุด หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 5/2564 จ้างเหมาวางท่อท่อขยายเขตประปา สำหรับ บริษัท 1.8 ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 3 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาปากท่อ - งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริเวณ หมู่ 4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 2 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2159 กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์) 2 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องเจาะกระแทกทำงานด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง 2 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลแบบแช่ สูบน้ำได้ 14 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 60 ม. จำนวน 1 เครื่อง 2 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยบ้านจัดสรรป่าระบม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - โครงการย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) ตั้งแต่ กม.1+350 ถึง กม.2+535 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 2 พ.ย. 2563