จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-47/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง(น.นาบอน) 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.สาขาพิบูลฯ 1/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมภาคสาขาพิบูลมังสาหาร 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 51/2563 งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 5 ชุด รวม 9 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 - งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง repeat order งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 11 แห่ง :- กปภ.สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, น่าน และท่าวังผา ระยะเวลา 3 เดือน 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง repeat order งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 12 แห่ง :- กปภ.สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, ฝาง และ แม่แตง ระยะเวลา 3 เดือน 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 - เช่างานวางท่อและติดตั้งระบบแบบ Mobile Plant ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.(ชั่วคราว) บริเวณขุมวานิช อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.ซิตี้โฮม ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ CVM 04 TP สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมาย้ายเครื่องสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำบนแพสูบน้ำดิบท่าลาด สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 21 พ.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างลงข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 50/2563 งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ประจำปี 2563 จำนวน 6 ชุด รวม 12 รายการ 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๔#/๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๕๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย หน่วยบริการบ้านกรวด 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๔๑/๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.บัวเชด 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๓๙/๒๕๖๓ งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/75/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 (ชุมชนนันทปัญญา) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/78/2563 งานติดตั้งมาตรขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic และชุดรับ - ส่งข้อมูลระบบ Real Time เพื่อรับ-ส่งน้ำระหว่าง กปภ.สาขาอ่างทอง - กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/77/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic รับ - ส่งน้ำ ระหว่าง กปภ.สาขาบ้านนา กับ กปภ.สาขานครนายก 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/76/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณจุดดันลอดทางรถไฟ ถึง พาราไดร์ รีสอร์ท ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.สิรารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 6 - งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร - โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ 266/4 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 73/2563 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าวัดทอง ถนนเศรษฐกิจ ถึง ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 20 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 75/2563 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำย้อนกลับ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด กปภ.สาขาเพชรบุรี 20 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว 7/2563 งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 20 พ.ค. 2563