จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 ซ่อมท่อประปา PE ขนาด 710 มม. จำนวน 1จุด บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. / 63 งานจ้างเหมาขุดลอกตะกอนพร้อมขนย้าย สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ กปภ.สาขาพนัสนิคม 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 54/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง บริเวณซอยหลังขนส่งใหม่ บ้านตีนเขา หมู่ที่2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย นฐ.5052 แยกทางหลวงชนบท นฐ.1021 – แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-48/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการเชี่ยวหลานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ต.เชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.เชี่ยวหลาน) 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสายแยก ทช.พบ.4024 - บ้านขลู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ระหว่าง กม. ที่ 11+628 ถึง กม. ที่ 16+538 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 - โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณซอยนาหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-46/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก MM-02 ขนาด Ø 600 มม. สถานีจ่ายน้ำเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขามวกเหล็ก 22/2563 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำมวกเหล็ก และกลางดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 - งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/81/2563 งานติดตั้งมาตรขนาด ๓๐๐ มม. ชนิด Electromagnetic มาตรรับน้ำจาก กปภ.สาขานครนายก - กปภ.สาขาบ้านนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-45/2563 งานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.42/2563 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) 26 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.36/25693 โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade) 26 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-061/2562 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนสาย อ.สัตหีบ อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 26 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-50/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี 25 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางคล้า กปภ.บค.8/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 25 พ.ค. 2563
กองจัดหา - เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 35 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน 25 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63057364138 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลหนองไม้แดงซอยบ้านเจ๊นก บ้านสมอกาฝาก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 - งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท พันธุ์พิมพ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการ ฮิลล์ไซต์ แฮมเล็ต โฮมส์ 8 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 ซื้อมาตรวัดน้ำ 3/4 นิ้ว (ไม่รวมยูเนี่ยน) ปีงบประมาณ 2563 23 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.๘/จ.๔๐/๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.กาบเชิง 22 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.35/2563 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับระบบ CIS 22 พ.ค. 2563