จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix แคร่สั้น 27 เม.ย. 2561
กปภ. สาขานางรอง 4/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก คสล. 2ชั้น 1 ครอบครัว/1หลัง/แม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 27 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง เลขที่ 2/2561 งานย้ายแนวท่อ บริเวณ ซ.2/2 ถ.อภัยบริรักษ์ ถึง หมู่บ้านเพียรพิบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 27 เม.ย. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 2) จากบ้านนายศิริถึงบ้านนางอนันต์ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 27 เม.ย. 2561
งานอำนวยการ - งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 1) บ้านนางทองหล่อถึงบ้านนางทิ้ง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 27 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 0461/0018 งานจ้างวางท่อประปาให้กับ ให้กับ นายรณชิต สมมิตร ซอยบ้านต้นซาง ๓๑ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 27 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง 3/2561 จ้างเหมางานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาฝาง 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาฝาง 154/2561 จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/02/2561 จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ DMA กปภ.สาขาเถิน 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 16/2561 งานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการ Jaytiya Pool Villas Residence ถ.วงแหวนเลี่ยงเมือง (ฝั่งทิศใต้) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน/03/2561 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM กปภ.สาขาเถิน 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเลย 2/2561 จ้างจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าชุมชนหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการแก้ไขปัญหากรณีจำเป็นเร่งด่วน งบประมาณปี 2561 (เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) งานรื้อย้ายและติดตั้งมอเตอร์เครื่องสูบน้ำขนาด 132 Kw. (เดิม) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและเดินสายไฟแรงต่ำ จากแพสูบน้ำดิบเดิมภายในอาคารมายังแพสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 26 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 26 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 17/2561 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11,18 ถนนบำรุงวิทย์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองโข่ย ม.19 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 188/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ โครงการ เทพทัต แกรนด์ วิลเลจ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 6 - จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4นิ้ว และ 1 1/2นิ้ว เพื่อสำรองคลัง 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/21/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๕ รายการ 25 เม.ย. 2561
กองจัดหา - ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 100 เครื่อง 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 739/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายทรงเกียรติ แก้วนุรัชดาสร ถ.สาย ก. ผังเมืองรวมหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 25 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 1 - ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน จ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยใต้โรงเรียนบ้านหนองเตา บ้านนายน้อย ศรีสุธรรม บ้านหนองเตา หมู่ที่ 9 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน จ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ข้างศาลาปงสนุกบ้านนายแดง หมูบุตร บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 25 เม.ย. 2561
กปภ. สาขาเถิน กปภ.สาขาเถิน จ้างเหมางานปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จากบ้านนางติ๋ว กันยะมูล ถึงบ้านนางกัลยาพร พุทธิมา บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง กปภ.สาขาเถิน 25 เม.ย. 2561