จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 - งานซื้อกิ๊ฟเซ็ท (Gift Set) จำนวน 215 ชุด 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาเกาะสมุย 4/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายสิทธิโชค สุทธิวรรณกุล ม.2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 29 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสามพราน - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช /2564 สัญญาจ้างเหมาซ่อมท่อ GS 4 นิ้ว บริเวณโรงสีบ้านทึง ม.5 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (บุคคลภายนอกทำเสียหาย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 28 ม.ค. 2564
กองจัดหา กจห.100/2563 จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในระบบศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสะเดา - งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ บริเวณหลังค่ายลูกเสือ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 28 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/38-2564 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานปรับปรุงท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/6/2564 งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี สถานีเพิ่มแรงดันท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา 28 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/13/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาภูเขียว อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาอ้อมน้อย 12/2564 จ้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ สะพานข้ามคลองสหราษฎร์ หมู่ที่ 6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาปากช่อง 1/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ นางสาวสมใจ วิจิตรกลาง บริเวณ บ้านเลขที่ 198 หมู่ 23 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาพนัสนิคม - จ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม 	จำนวน 1 เดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 28 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 โดยวิธีคัดเลือก งานโครงการแก้ปัญหาเร่งด่วนการขาดแคลนน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาจากผลกระทบการปิดเขื่อนแม่มาว กปภ.สาขาฝาง 28 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/35/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าหว้าน หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/36/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแป๊ะดำ,ซอยนากอก บ้านดอนภู่ หมู่ 10 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสามพราน - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ไดมอนด์ พรอพเพอร์ตี้ โฮม (เฟส 1) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างขุดลอกลำรางเปิดทางน้ำและกั้นวัชพืชจุดสูบน้ำดิบ สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 28 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาน่าน ป2/2564 งานย้ายแนวท่อ กปภ.สาขาน่าน (หน่วยบริการนาน้อย) ตั้งแต่สี่แยกที่ว่าการอำเภอนาน้อย ถึงชุนชนบ้าน นาหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.35+100 ถึง กม.36+690 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน 27 ม.ค. 2564
กองจัดหา กจห.98/2563 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี 2564 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาสีคิ้ว - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายเรืองวิทย์ ศรียานุวัตรกุล บริเวณโฉนดเลขที่ 50510 หมู่ 5 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขานราธิวาส กปภ.นธ.20 งานซ่อมท่อ G/S Ø 1 1/2" และท่อ PB Ø 40 มม. ซอยประชาร่วมใจ ถนนสุริยประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส (ซ้ายทาง) 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช 64017525275 ประกาศผู้ได้รับคัดเลืิอกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาฝาง กปภ.สาขาฝาง 2/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาคลองใหญ่ - งานซ่อมทุ่นแพลอยสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำสะพานหิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 27 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 27 ม.ค. 2564