จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) - จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้กับ บจ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) โฉนดเลขที่ 30182 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 18 ต.ค. 2565
กปภ. สาขาพิษณุโลก 5/2564 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ม.เขาสมอแคลง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 4 - จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๙๘ ถัง (๕๐ กิโลกรัม/ถัง) 18 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาปักธงชัย กปภ.สาขาปักธงชัย 10/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณบ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 18 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา สฎ.7/2565 จ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอนพร้อมขนส่ง,ขนย้าย สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 18 พ.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.45/2565 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. 18 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาซ่อมระบบควบคุมอัติโนมัติ (PLC) โรงสูบน้ำแรงสูง 2, โรงสูบน้ำรีไซเคิล สถานีผลิตน้ำบางละมุง 18 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 18052565 จ้างเหมาบริการซ่อมถังหมักสารเคมี TDX01TP และ TDX02TP สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ 18 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) - งานวางติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนางสาวพรทิพย์ หทัยวสีวงศ์ โครงการบรรจงเฮ้าส์เกาะลำพู ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 17 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 - งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.72+200 - กม.72+825 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 17 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์ - จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตประปาให้ นางรินทร์ ธัญญรักษ์ บริเวณ หมู่ ๕ ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 17 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพนัสนิคม 17052565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายประสงค์ พุทธรักษา พร้อมพวก จำนวน 47 ราย ป.11040583702-11040584181 17 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.54/2564 ลว.4 ต.ค.2564 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ครั้งที่ 2) 12 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาลำปาง 6/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านกนกวิมาน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 12 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 750,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2565 12 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2565 งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำออนไลน์ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๔ 12 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.14/2565 จ้างโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบผลิต-จ่ายน้ำ พื้นที่บริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสันกำแพง - งานติดตั้งมาตรและวางท่อให้กับ บจ.เวอร์บีน่า ดีเวลลอปเม้นท์ (โครงการเวอร์บีน่า) 191/8 ม.9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 12 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา จ.2668/65 ซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ มอเตอร์ CVM01SK รหัสสินทรัพย์ 1628773 ( โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM ) 12 พ.ค. 2565
กองจัดหา - จ้างโครงการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt) 11 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา จ.2660/2565 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางละออง บุญสกันต์ โฉนดเลขที่ 126146 ซ.แม่เตย 4 ถ.ทช.สข.2031 ม.1 ต.ท่่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 11 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสงขลา 2694/65 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด โฉนดเลขที่ 124459 ถ.ทช.สข 2031 ม.3 ต.ท่่าข้าม อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา 11 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาเปลี่ยน Metal Diaphragm Valve จำนวน 4 หม้อกรอง โรงกรองน้ำ 2,000 ลบ./ม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 11 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานจ้างเหมาซ่อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) โรงสูบน้ำแรงสูง 1, โรงสูบน้ำรีไซเคิล สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 11 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) - งานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า RVM01MP โรงสูบน้ำแรงต่ำมาบยางพร กปภ.สาขาพัทยา (พ) 11 พ.ค. 2565