จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ จำนวน ๒,๘๘๓,๙๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านคุณสมบัติข้อ 2.11
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-02 16:42:00