จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ,บรรจบมาตร ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563- กันยายน 2564 )
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ต้องรอรับร่าง TOR จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร/ตัดมาตรวัดน้ำค้างชำระ/ประสานมาตรวัดน้ำ,บรรจบมาตร ปี งบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) จากสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง กปภ.
ผู้บันทึก :
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-07-31 12:28:21