จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (LIMS)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผุ้ซื้อเอกสารและผู้ยื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-31 14:51:23