จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด 65%) จำนวน 504 ถัง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากราคาที่เสนอวงเงินสูงกว่างบประมาณ
ผู้บันทึก :
นางสาวชุติมา สัธนานันต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-11 10:50:59