จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาละงู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
เหตุผลการยกเลิก :
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน โปร่งใส เปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บันทึก :
นางทัศนีย์ มานะจิตต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-07-15 16:31:10