จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการสำนักงานอัตโนมัติ
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณสมบัตไม่ครบถ้วน
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-26 09:19:35