จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา-หาดใหญ่ (ครั้งที่ 2)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก การประกวดราคาโครงการดังกล่าว ไม่มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จึงให้ยกเลิกการประกวดราคาฯ ครั้งนี้
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-18 10:28:13