จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชัยบาดาล
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
โครงการงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว โครงสร้างไม้ สถานีสูบน้ำแรงต่ำท่ามะนาว
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้เข้าเสนอราคา พิจารณาแล้วปรากฏว่าผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติ (ข้อ 10) ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว โครงสร้างไม้ สถานีสูบน้ำแรงต่ำท่ามะนาว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวนิตยา สวนอ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-25 09:00:28