จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ ของ กปภ.สาขายะหา , สาขาเบตง ,สาขาสายบุรี , สาขานราธิวาส , สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก กปภ.ข.5 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตร 67 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-08-20 15:29:24