จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง เร่งด่วน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม หน่วยบริการสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเอกสารเงื่อนไขในการยื่นซองเสนอราคาฯ
ผู้บันทึก :
นางสาวอุทุมพร พันธุ์ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-05 19:10:59