จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้วางเงินประกันการเสนอราคา ตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 1.
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-04 09:14:32