จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
เช่างานวางท่อและติดตั้งระบบแบบ Mobile Plant ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.(ชั่วคราว) บริเวณขุมวานิช อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับลักษณะงานที่จัดทำ จึงต้องดำเนินการจัดเช่าตามกระบวนการใหม่ภายใต้ชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 09:57:35