จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน (ครั้งที่ 2)
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดผ่านคุณสมบัติ ตามเอกสารประกาศประกวดราคา ฯ ข้อ 2.8
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-08 08:56:20