จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์ อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และในวันที่ประมูล อาจมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 จึงขอให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวก่อน และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะประกาศขายทอดตลาดให้ทราบ ต่อไป
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-27 16:42:37