จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันไม่เป็นปกติภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลา การควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างมีความมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องทำการยกเลิกประกาศดังกล่าว
ผู้บันทึก :
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-25 14:52:39