จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาภูเขียว
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงเห็นควรยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-30 16:45:11