จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การประปา
ส่วนภูมิภาค จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-26 14:27:10