จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมาอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ พื้นที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ), แม่ริม, สันกำแพง และ ลำพูน
เหตุผลการยกเลิก :
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตาม TOR ใหม่
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-29 15:23:26