จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-25 11:31:06