จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขาจันดี
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ 1 ราย แต่ผู้ยื่นเสนอ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-12 16:02:52