จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 11 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามวันและเวลาดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-27 14:36:02