จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก กปภ. มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการจัดเช่า จึงเห็นควรยกเลิกประกาศผู้ชนะครั้งนี้
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-21 13:46:35