จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชนบท
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมั่นคงรักษ์ไหมไทโคกหินขาว ม.๔ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
นางยุภาพร ไชยลิ้นฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-20 14:37:04