จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มและทดแทนในห้อง EIC
เหตุผลการยกเลิก :
การประปาส่วนภูมิภาค มีความจำเป็นต้องทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงานใหม่
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-04 10:04:14