จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำล้นตลิ่งบริเวณคลองชักน้ำดิบ กปภ. สาขาเพชรบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-11 13:44:01